Subvención de factura electricidad

factura electricidadQueda abierto el plazo para presentar solicitud, para acceder a las ayudas de la Xunta de Galicia consistentes en el pago de parte de la factura de consumo eléctrico. Según texto literal de la convocatoria:

Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan ao seu cargo fillos menores de 18 anos e un gasto derivado da subministración de enerxía eléctrica na súa vivenda habitual. Os requisitos que deben cumprir os beneficiarios da axuda son:

1. Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Ter fillos menores a cargo.

3. Estar aboando a correspondente factura de enerxía eléctrica a unha comercializadora e figurar como pagador na correspondente factura.

4. Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples). A estes efectos, considérase unidade de convivencia o conxunto de todas as persoas que viven no mesmo domicilio. A determinación dos membros da unidade de convivencia realizarase atendendo á situación existente no momento da solicitude. Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade de convivencia, que será o resultado da agregación das rendas do exercicio 2013 de cada un dos membros da unidade de convivencia, calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas.

5. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións.

6. Só poderá presentarse unha única solicitude por unidade de convivencia.

Más info contactándonos.

Bárbara Vega
sígueme en